O melodičnom učenju Kur’ana Plemenitog

Foto: Ilustracija / pixabay.com

Islamski učenjaci nemaju jedinstven stav po pitanju dozvoljenosti melodičnog učenja Kur’ana Plemenitog, odnosno učenja Kur’ana melodijama koje su svojstvene pjevačima, pjevušenja prilikom učenja Kur’ana i uljepšavanja glasa prilikom učenja Kur’ana upotrebom melodija, kao i po pitanju učenja Kur’ana različitom intonacijom i jačinom glasa, tj. glasnog učenja Kur’ana nakon što je učenje (za)početo tihim glasom.

4. Ibn-Qasim prenosi od Malika, r.a., da je ovaj bio upitan o melodijama koje se upotrebljavaju prilikom učenja Kur’ana Časnoga u namazu pa je ovaj odgovorio: „To mene ne zadivljuje. To je samo pjevanje koje neki praktikuju kako bi uzeli dirheme.“

5. Ibn Džurejdž prenosi od ‘Atta’a, a on od Ibn ’Abbasa, da je on bio mujezin Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i da je jednom prilikom melodično učio ezan, pa mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Zaista je ezan jednostavan, lahak, ujednačen, pa neka takav bude tvoj ezan, a ako ne bude – nisi ezanio.“ (Bilježi Ed-Darequtni) El-Qurtubi je rekao: „Ako je Vjerovjesnik, s.a.v.s., to zabranio prilikom učenja ezana, onda je to svakako razlog da se isto ne dopusti prilikom učenja Časnog Kur’ana kojeg Milostivi čuva i koji je rekao, a Njegove riječi su istina:

“Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!” (El-Hidžr, 9.)

Rekao je Uzvišeni Allah:

“… A on je, zaista, knjiga zaštićena.” (Fussilet, 41.)

6. Prenosi se da je Ahmed ibn Hanbel rekao: „Učenje Kur’ana melodijama me ne zadivljuje. To je novotarija (بدعة) koju ne treba slušati.“

7. Kazao je Abdullah ibn Jezid el-’Akberi da je čuo čovjeka kako pita Ahmeda ibn Hanbela: „Šta kažeš o učenju Kur’ana melodijama (الألحان)?“ Ahmed ibn Hanbel ga je upitao: „Kako se zoveš?“ Odgovorio je: „Muhammed“, pa mu je Ahmed ibn Hanbel rekao: „Raduje li te to da te zovu ‘Mūhammede’, sa dugim vokalom?“ (tj. da ga zovu Mūhammede (موحمد), sa dugim vokalom ū umjesto kratkog kako je ispravno. Op. prev.) Rekao je Qadi Ebu-Ja’la o ovome slučaju: „Radi se o aluziji na pokuđenost takvog čina.“

8. Hadis Muhammeda, s.a.v.s., kojeg prenosi Huzejfe ibn el-Jeman:

عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتابين، وأهل الفسق، فإنه سيجيء بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم ، مفتونة قلوبهم ، وقلوب من يعجبهم شأنهم

„Učite Kur’an melodijama, tonovima, Arapa…“ (Bilježi Et-Taberani u El-Mu’džem el-Ewset)

9. U djelu El-Džami’ Qadi Ebu Ja’la navodi da je Muhammed, s.a.v.s., spomenuo predznake Sudnjeg dana, pa je naveo nekoliko njih i među njima to da će Kur’an učiti oni koji budu imali izuzetno lijepe glasove, pa će ljudi iskazivati počast jednom od njih, a taj neće biti niti najučeniji niti najbolji među njima, osim što će biti najbolji u melodičnom učenju.“


Zatvori

Newsletter

Najnovije

Urednik

Mensur Kerla

Nastavnik Tefsīra i Povijesti islama u JU Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu | MA Tefsīra