O melodičnom učenju Kur’ana Plemenitog

Foto: Ilustracija / pixabay.com

Islamski učenjaci nemaju jedinstven stav po pitanju dozvoljenosti melodičnog učenja Kur’ana Plemenitog, odnosno učenja Kur’ana melodijama koje su svojstvene pjevačima, pjevušenja prilikom učenja Kur’ana i uljepšavanja glasa prilikom učenja Kur’ana upotrebom melodija, kao i po pitanju učenja Kur’ana različitom intonacijom i jačinom glasa, tj. glasnog učenja Kur’ana nakon što je učenje (za)početo tihim glasom.

Međutim, skupina učenjaka koja smatra da melodično učenje Kur’ana, odnosno učenje Kur’ana melodijama koje su svojstvene pjevačima, pjevušenja prilikom učenja Kur’ana i uljepšavanja glasa prilikom učenja Kur’ana upotrebom melodija, kao i učenje Kur’ana različitom intonacijom i jačinom glasa, tj. glasno učenje Kur’ana nakon što je učenje (za)početo tihim glasom (الترجيع), nije dozvoljeno, su na jedan drugi način protumačili neke od dokaza koje navodi druga skupina.1Abdullah ibn el-Mugfel el-Muzenijj kaže: “Na dan oslobođenja Mekke sam vidio Allahovog Poslanika, s.a.v.s., na njegovoj kamili kako uči suru El-Feth, pa je (neke dijelove) učio tiše i (neke) glasnije.” Hadis bilježi imam El-Buhari. Naprimjer, El-Hattābī tumači hadis زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ na način da se ovdje, ustvari, radi o inverziji, kao što je to u slučaju, recimo, izreke عرضت الناقة على الحوض, koja u osnovi glasi عرضت الحوض على الناقة. El-Hattābī zatim navodi predaju od El-Berrā’a da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

زَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالقُرْآنِ

„Uljepšajte vaše glasove Kur’anom.“

U navedenom hadisu se poručuje da se glasovi zaokupe učenjem Kur’ana, a u njemu se, isto tako, nalazi podstrek na učenje Kur’ana.

Imam El-Qurtubī u djelu At-Tazkār piše:

„Na ovo značenje (hadisa) upućuju i riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Ne pripada nama onaj ko ne uči Kur’an lijepim glasom, melodično, tj. ‘ne pripada nama onaj ko svoj glas ne uljepša(va) učenjem Kur’ana’.“

Ovakvo tumačenje iznose Abdullah ibn Zejd i Ibn Ebī Melīke.

Spomenuto značenje hadisa potvrđuju i riječi EbūMusā’a Vjerovjesniku, a.s.: „Tako mi Allaha, da sam znao da me slušaš kako učim (Kur’an), još više bih uljepšao učenje“, tj. „još bih više uljepšao svoj glas Kur’anom i učio ga još više po tertilu“. Ovaj iskaz Ebū Musā’a nam govori da je u toj konkretnoj situaciji učio Kur’an ubrzanim tempom, a da je znao da ga sluša Vjerovjesnik, s.a.v.s., učenje bi bilo sporije, razgovjetnije i jasnije, onako kakvo je bilo kada bi znao da ga on, a.s., sluša, što bi, svakako, još više uljepšalo njegov glas i učenje.


Bilješke   [ + ]

1. Abdullah ibn el-Mugfel el-Muzenijj kaže: “Na dan oslobođenja Mekke sam vidio Allahovog Poslanika, s.a.v.s., na njegovoj kamili kako uči suru El-Feth, pa je (neke dijelove) učio tiše i (neke) glasnije.” Hadis bilježi imam El-Buhari.
Zatvori

Newsletter

Najnovije

Urednik

Mensur Kerla

Nastavnik Tefsīra i Povijesti islama u JU Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu | MA Tefsīra