Ibn Džuzejj El-Endelusi i njegov “Teshil”

Puni naziv ovog tefsira je: “Kitabu-t-teshil li ‘ulumi-t-tenzil” (“Knjiga olakšavanja u naukama Objave”). U tefsirskoj literaturi prepoznatljiv je pod naslovom “Kitabu-t-teshil” ili samo: “Teshil.” Nema sumnje u Ibn Dţuzejjovo autorstvo ovog tefsira. U prilog tome izjasnili su se mnogi biografi i bibliografi ovog mufessira kao i kasniji komentatori Kur’ana koji ekplicitno citiraju “Teshil”.

Sura Et-Tekāsur: osuda ljudske pohlepe

Sura Et-Tekāsur je stotinu druga kur’anska sura; ima osam ajeta. Riječ “et-tekāsur”, po kojoj je sura dobila ime, nalazi se u prvom ajetu. Ashabi Muhammeda, a.s., nazivali su je El-Makbera. U klasičnim komentarima Kur’ana uglavnom se konstatira da je, prema konsenzusu islamskih učenjaka, objavljena u Mekki. jeste kušnja, iskušenje, ispit, test, ispitivanje (“al-ibtila’ wa al-iktibar). Iz ovog značenja, jezičkom upotrebom i povijesnom praksom, derivirano je više relacionih ili kontekstualnih značenja ove riječi u arapskome jeziku poput značenja: nevjerništva, zablude, grijeha, imetka, ubijanja, spaljivanja, udaljavanja od nečega, različitih mišljenja među ljudima.

Šta je “al-maʻrūf” u Kurʻānu?

Život, rađanje, životno kolanje i bujanje, životno kretanje… sve su to važne podteme Života i jednog velikog kazivanja o njemu u Kurʼānu. Deseci i deseci pasaža Kurʼāna moćno govore u pohvalu života i njegove raznolikosti i raznovrsnosti, ta mjesta Kurʼāna navraćaju čovjeka, u prvom redu, na čin uzvišenog čuđenja spram činjenica i fenomena raznovrsnosti mnogovrsnih kosmičkih očitovanja, prepunih razvoja, rasta i življenja, sve to se pred ljudskim očima zbiva unedogled.

Horizonti života prema Kur’ānu

Život, rađanje, životno kolanje i bujanje, životno kretanje… sve su to važne podteme Života i jednog velikog kazivanja o njemu u Kurʼānu. Deseci i deseci pasaža Kurʼāna moćno govore u pohvalu života i njegove raznolikosti i raznovrsnosti, ta mjesta Kurʼāna navraćaju čovjeka, u prvom redu, na čin uzvišenog čuđenja spram činjenica i fenomena raznovrsnosti mnogovrsnih kosmičkih očitovanja, prepunih razvoja, rasta i življenja, sve to se pred ljudskim očima zbiva unedogled.

Zatvori

Newsletter

Najnovije

Urednik

Mensur Kerla

Nastavnik Tefsīra i Povijesti islama u JU Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu | MA Tefsīra | [email protected]