Memoriranje (hifz) i pismena evidencija kur’anskog teksta u doba Poslanika, a.s.

Foto: Ilustracija / pixabay.com

Ukratko, za vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s., Kur’an nije bio sabran u jednu zbirku (mushaf) ili u istovrsne listove (suhuf), zbog okolnosti i razloga koje smo prethodno pojasnili. Iako je zapisivan u njegovo, a.s., vrijeme, sjedinjavanje zapisanih fragmenata Kur’ana, pod stručnim nadzorom i ekspertizom najučenijih ashaba i naročitih pisara Objave (kuttabu-l-vahj), dogodilo se u vrijeme prvog halife Ebu Bekra es-Siddika, r.a., o čemu ćemo nešto opširnije govoriti u nastavku rada.

Imam El-Bagavi (u. 516. h.g.) u djelu Šerhu-s-sunneti navodi:

„Ashabi, r.a., su između dvije korice (bayn ad-dafatayn) sakupili Kur’an koga je Uzvišeni Allah objavio Svome poslaniku. Nisu ništa oduzeli niti dodali tome. (…) Kur’anski ajeti bili su zapisani na palminom lišću (al-ʻusub -العسب ), tankim kamenim pločama (al-liḫāf – اللخاف) i sačuvani u memoriji (pamćenju) ljudi. Bojeći se da dio njega ne nestane tako što će nestati njegovo pamćenje, predložili su halifi Ebu Bekru es-Siddiku da ga sakupi na jedno mjesto – u jednu zbirku. On je razmotrio njihove prijedloge, a potom je naredio da se, uz konsenzus i pristanak svih, sakupi u jednu zbirku. Zapisali su ga onako kako su ga čuli od Allahovoga Poslanika, s.a.v.s., bez ikakvih izmjena ili drukčijeg rasporeda od onoga kojeg su čuli od Allahovoga Poslanika, s.a.v.s. Allahov Poslanik, s.a.v.s., učio je Kur’an pred svojim ashabima (yulaqqin aṣḥābah) i podučavao ih onome što mu je objavljeno od njegova rasporeda koji je sada u našim mushafima i to onako kako je njega podučio melek Džibril, a.s. (bi tawqīf Ǧibrīl). Prilikom objavljivanja svakog ajeta melek bi govorio da se taj ajet zapiše poslije tog ajeta u toj i toj suri. Smisao ovoga prenosi se od Osmana b. ʻAffana, r.a. (…) Trud ashaba u sakupljanju Kur’ana ogleda se u tome da su ga oni sakupili na jedno mjesto (sʻay ṣaḥāba kāna fī ǧamʻih fī mawḍiʻ wāḥid), a ne da su oni načinili njegov raspored (lā fī tartībih). Kur’an je zaista je zapisan u Ploči pomno čuvanoj (Al-Lawḥ al-Maḥfūẓ) prema rasporedu koji je prisutan u našim mushafima; Uzvišeni Allah objavio ga je na dunjalučko nebo odjedanput (ǧumla wāḥida) u mjesecu ramazanu u noći Lejletu-l-kadr(…),a onda ga je postepeno, po potrebi (kāna yunazziluh mufarriqan), objavljivao Svome poslaniku, s.a.v.s., čitavog njegovog života. (…) Redoslijed Objave nije istovijetan redoslijedu njezina učenja. Jedinstveno mišljenje ashaba po ovom pitanju bio je jedan od razloga što je Kur’an ostao milost Uzvišenog Allaha prema Njegovim robovima i ostvarenje Njegovog obećanja da će biti sačuvan, kao što to Uzvišeni Allah kaže“:1El-Begavi, El-Husejn b. Mesʻud b. Muhammed b. el-Ferra’, Šerhu-s-sunneti, (1983.), tom IV, Bejrut: El-Mekteba el-islamijja, str. 522-523.

إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩

Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!2Kur’an: El-Hidžr, 9.

Kur’an: El-Hidžr, 9.

Bilješke   [ + ]

1. El-Begavi, El-Husejn b. Mesʻud b. Muhammed b. el-Ferra’, Šerhu-s-sunneti, (1983.), tom IV, Bejrut: El-Mekteba el-islamijja, str. 522-523.
2. Kur’an: El-Hidžr, 9.
Zatvori

Newsletter

Najnovije

Urednik

Mensur Kerla

Nastavnik Tefsīra i Povijesti islama u JU Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu | MA Tefsīra