Memoriranje (hifz) i pismena evidencija kur’anskog teksta u doba Poslanika, a.s.

Foto: Ilustracija / pixabay.com

Ukratko, za vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s., Kur’an nije bio sabran u jednu zbirku (mushaf) ili u istovrsne listove (suhuf), zbog okolnosti i razloga koje smo prethodno pojasnili. Iako je zapisivan u njegovo, a.s., vrijeme, sjedinjavanje zapisanih fragmenata Kur’ana, pod stručnim nadzorom i ekspertizom najučenijih ashaba i naročitih pisara Objave (kuttabu-l-vahj), dogodilo se u vrijeme prvog halife Ebu Bekra es-Siddika, r.a., o čemu ćemo nešto opširnije govoriti u nastavku rada.

Budući da je sasvim jasno da Kur’an nije bio sabran u jednu zbirku ili u jedan povez za vrijeme života Muhammeda, s.a.v.s., nameću se pitanja o razlozima koji su na to uticali. Pošto je ustrojstvo kur’anskih ajeta i sura tevkifi naravi, onda postaje očito da bi zapisivanje Kur’ana u jednoj zbirci, za prilike tog vremena, predstavljao gotovo nemogući izazov i zadatak. Postojala je mogućnost stalnog preinačenja i izmjene (rasporeda) kur’anskih ajeta jer je objavljivanje Kur’ana bio živ i gotovo neprekidan proces. Ne treba zanemarivati ni činjenicu da je u toku objavljivanja Kur’ana dolazilo i do derogacije (nesh).1Više o derogirajućim i derogiranim kur’anskim ajetima (an-nāsiḫ wa al-mansūḫ) i općenito o derogaciji (nasḫ) pogledati: Es-Sujuti, Ebu-l-Fadl Dželaluddin ʻAbdur-Rahman b. Ebi Bekr, El-Itkanu fi ʻulumi-l-Kur’an, (1426. h.g.), IV tom, Medina: Medžmeʻu Meliki-l-Fehdi li tabaʻati-l-Kur’an, str. 1435-1469.

Prilično skromna raspoloživa sredstva za pisanje2Osim na palminom lišću (al-ʻusub – العسب ) i tankim kamenim pločama (al-liḫāf – اللخاف), Kur’an je ispisivan na dijelovima kože ili pergamentu (ar-riqāʻ, الرقاع),  kostima deve ili ovce (al-aktāf, الأكتاف), drvenim plohama (al-aqṭāb, الأقطاب)… i opće stanje pismenosti među Arapima uticali su na to da dominira usmena predaja (التلقي). Shodno vlastiti mogućnostima, neki ashabi Muhammeda, s.a.v.s., ispisivali su i kompilirali privatne zbirke – Mushafe (Al-Maṣāḥif ash-shaḫṣiyya)3O privatnim zbirkama – mushafima pojedinih ashaba Muhammeda, s.a.v.s., vidi: El-ʻUkk, Halid ʻAbdur-Rahman, Tarihu tevsiki nessi-l-Kur’ani-l-Kerim, (1986.), Sana: Daru-l-fikri-l-muʻasir, str. 68., ali ni one nisu bile komplet(ira)ne.

Ukratko, za vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s., Kur’an nije bio sabran u jednu zbirku (mushaf) ili u istovrsne listove (suhuf), zbog okolnosti i razloga koje smo prethodno pojasnili. Iako je zapisivan u njegovo, a.s., vrijeme, sjedinjavanje zapisanih fragmenata Kur’ana, pod stručnim nadzorom i ekspertizom najučenijih ashaba i naročitih pisara Objave (kuttabu-l-vahj), dogodilo se u vrijeme prvog halife Ebu Bekra es-Siddika, r.a., o čemu ćemo nešto opširnije govoriti u nastavku…4Autor: Mensur Kerla (…)

Bilješke   [ + ]

1. Više o derogirajućim i derogiranim kur’anskim ajetima (an-nāsiḫ wa al-mansūḫ) i općenito o derogaciji (nasḫ) pogledati: Es-Sujuti, Ebu-l-Fadl Dželaluddin ʻAbdur-Rahman b. Ebi Bekr, El-Itkanu fi ʻulumi-l-Kur’an, (1426. h.g.), IV tom, Medina: Medžmeʻu Meliki-l-Fehdi li tabaʻati-l-Kur’an, str. 1435-1469.
2. Osim na palminom lišću (al-ʻusub – العسب ) i tankim kamenim pločama (al-liḫāf – اللخاف), Kur’an je ispisivan na dijelovima kože ili pergamentu (ar-riqāʻ, الرقاع),  kostima deve ili ovce (al-aktāf, الأكتاف), drvenim plohama (al-aqṭāb, الأقطاب)…
3. O privatnim zbirkama – mushafima pojedinih ashaba Muhammeda, s.a.v.s., vidi: El-ʻUkk, Halid ʻAbdur-Rahman, Tarihu tevsiki nessi-l-Kur’ani-l-Kerim, (1986.), Sana: Daru-l-fikri-l-muʻasir, str. 68.
4. Autor: Mensur Kerla
Zatvori

Newsletter

Najnovije

Urednik

Mensur Kerla

Nastavnik Tefsīra i Povijesti islama u JU Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu | MA Tefsīra